kourdistoportocali.comEconomyΦ. Καραβίας> Tα οικονομικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων

Eurobank, Οικονομικά αποτελέσματα α ‘ τριμήνου 2023

Φ. Καραβίας> Tα οικονομικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων

Καθαρά κέρδη € 237 εκατ., στο α΄ τρίμηνο- Αύξηση 55,6% στα έσοδα από τόκους

1 Οι δραστηριότητες στη Σερβία λογίζονται ως περουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού του 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα.
2 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.
3 Pro-forma για τις συναλλαγές M&A που έχουν ανακοινωθεί (πώληση δραστηριοτήτων στη Σερβία, εξαγορά της BNP Βουλγαρίας και αύξηση της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα), τις τιτλοποιήσεις Solar και Wave 4 και την επαναγορά 1,4% κοινών μετοχών. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

«Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (Tangible Book Value) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο €1,78. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας.

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε €2,9δις και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες.

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 20234

Οι επιδόσεις της Eurobank το Α΄ τρίμηνο 2023 ήταν ιδιαίτερα θετικές. Πιο αναλυτικά:

– Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €503εκ. λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,53%.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €129εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Α΄ τρίμηνο 2023.

– Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,2% έναντι του περυσινού Α΄ τριμήνου σε €632εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε €620εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023, από €681εκ. ένα χρόνο πριν, λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα του 2022.

– Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα €222εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 35,1% το Α΄ τρίμηνο 2023 , από 46,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με το δείκτη κόστουςεσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% σε 35,7%.

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74,6% στα €410εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,1% σε €398εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 27,1% έναντι του Α΄ τριμήνου 2022 σε €75εκ. και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

– Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €176εκ. σε €335εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €328εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €255εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,06 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 ανήλθε σε 15,8% το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €237εκ., έναντι €270εκ. το Α΄ τρίμηνο 2022 και περιλαμβάνουν €15εκ. ζημιές από τις δραστηριότητες στη Σερβία το Α΄ τρίμηνο 2023, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

– Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €79εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023, από €44εκ. το Α΄ τρίμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 70,7% και ανήλθαν σε €106εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 73,3% σε €95εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Το 51% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €40εκ.) και  το 42% από αυτές στην  Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €34εκ).

4 Οι δραστηριότητες στη Σερβία λογίζονται ως περουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού του 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα.
5 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

– Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023, από 6,7% το Α΄ τρίμηνο 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά €7εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,1δισ. ή €0,5δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το Α΄ τρίμηνο 2022 σε 76,0% το αντίστοιχο φετινό Α΄ τρίμηνο.

– Στο τέλος Μαρτίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 18,4%6 και ο δείκτης FL CET1 σε 15,5%6 και ήταν αυξημένοι κατά 190 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2022.

– Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,78 και ήταν αυξημένα κατά 22,8% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε €81,9δισ. στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2023.

– Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,3δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,7δισ. στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,7δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,2δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €2,8δισ.

– Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,5δισ. το Α΄ τρίμηνο 2023 σε €55,1δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 167,5% στο τέλος του Α΄ τριμήνου Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €16,2δισ. την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €3,3δισ. σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €8,3δισ. στο τέλος Μαρτίου 2023.

6 Pro-forma για τις συναλλαγές M&A που έχουν ανακοινωθεί (πώληση δραστηριοτήτων στη Σερβία, εξαγορά της BNP Βουλγαρίας και αύξηση της συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα), τις τιτλοποιήσεις Solar και Wave 4 και την επαναγορά 1,4% κοινών μετοχών. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

SHARE

Περισσότερα

MORE ECONOMY