kourdistoportocali.comThe Ones Who DoΟι σημαντικές ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ μας σε OΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ αποδίδουν καρπούς

Μιχάλης Τσαμάζ

Οι σημαντικές ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ μας σε OΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ αποδίδουν καρπούς

Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για το Α΄τρίμηνο 2017

Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 0,1%, παρά το δύσκολο περιβάλλον

Σταθερή Ελλάδας: αύξηση σε έσοδα (+3,5%) και προσαρμοσμένο EBITDA (+4,3%)

Συνεχίζεται η θετική τάση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες

Επενδύσεις σε οπτικές ίνες σε εξέλιξη – αύξηση των νέων συνδέσεων VDSL

Κινητή Ελλάδας: βελτίωση τάσης εσόδων από υπηρεσίες, ισχυρή ανάπτυξη στα έσοδα από δεδομένα (+19%)

Ρουμανία: έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες με στόχο ενίσχυση θέσης στην αγορά

Επιτάχυνση επενδύσεων Ομίλου σε υποδομές και υπηρεσίες για ενίσχυση εμπειρίας πελάτη

Διατήρηση υγιούς χρηματοοικονομικής θέσης, προσαρμοσμένο καθαρό χρέος μειωμένο κατά 33%, σε ετήσια βάση.

Όμιλος ΟΤΕ (Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 929,0 928,5 +0,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA 304,1 309,3 -1,7%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 32,7% 33,3% -0,6μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 104,5 97,2 +7,5%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 36,4 33,9 +7,4%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 38,2 36,7 +4,1%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0745 0,0694 +7,4%
Σύνολο Ενεργητικού 7.381,7 7.424,5 -0,6%
Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 173,7 189,0 -8,1%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 185,0 164,7 +12,3%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές (11,3) 24,3
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία 1.489,3 1.336,5 +11,4%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 572,8 853,2 -32,9%
Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (ΟΤΕ Α.Ε) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %

 

Κύκλος Εργασιών 392,0 378,9 +3,5%
Προσαρμοσμένο EBITDA 168,0 161,1 +4,3%
Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 42,9% 42,5% +0,4μον

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης»

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για να αντιμετωπίσουμε την ένταση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά σταθερής τηλεφωνίας και την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας, έχουμε εστιάσει στην περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του πελάτη, με λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Για ακόμα ένα τρίμηνο, η στρατηγική μας αποδείχτηκε σωστή. Οι σημαντικές επενδύσεις μας σε οπτικές ίνες αποδίδουν καρπούς, οδηγώντας σε αύξηση των συνδρομητών και των εσόδων από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και αντισταθμίζοντας την πίεση στα έσοδα από τις υπηρεσίες φωνής. Και στην κινητή, η επένδυση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ελκυστικών συνδυαστικών πακέτων ενισχύουν την αξία που δίνουμε στον πελάτη και οδηγούν σε ταχύτατη αύξηση της κίνησης δεδομένων. Ξεκινώντας από ένα εποχιακά χαμηλό τρίμηνο, αναμένουμε σταδιακή βελτίωση στην πορεία της χρονιάς, καθώς θα αξιοποιούμε την επέκταση του δικτύου VDSL και την όποια βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε, απαιτεί ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας σε όλους τους τομείς, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας και να επιτύχουμε τους στόχους μας για βιώσιμη ανάπτυξη».

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες και οι τάσεις του πρώτου τριμήνου, θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες, ιδίως για υψηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να ενισχυθεί, λόγω της αύξησης της πρόσβασης στην τεχνολογία VDSL. Παράλληλα, ο αριθμός των πελατών μόνο με υπηρεσίες φωνής αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η αύξηση του όγκου δεδομένων μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς και των αντίστοιχων εσόδων. Οι επιδόσεις στην Ρουμανία και την Αλβανία εξακολουθούν να παρουσιάζουν προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει δυναμικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές, καθώς και σε νέο τηλεοπτικό περιεχόμενο, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί τις προβλέψεις του 2017, όπως περιγράφηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2016, για προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €250 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων σε €700 εκατ. και των έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE ανήλθαν σε €929,0 εκατ. αυξημένα κατά 0,1%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αντισταθμίζοντας την πίεση στην κινητή τηλεφωνία.

Στην Ελλάδα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν σε €685,4 εκατ. Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από την έντονη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς οι καταναλωτές που υιοθετούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες VDSL COSMOTE αυξάνονται, παρά τον νέο φόρο 5% που επιβλήθηκε τον Ιανουάριο. Οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης παρουσίασαν ενδείξεις επιβράδυνσης σε ένα εποχιακά ασθενές τρίμηνο, καθώς οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες ασκούν πίεση στη ζήτηση. Στη Ρουμανία, η αύξηση στα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αντανακλά τη σταθερή ζήτηση για συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υψηλότερα έσοδα χονδρικής και την ανάκαμψη των εσόδων από έργα ICT μετά το υποτονικό τέταρτο τρίμηνο την περσινή χρονιά.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε €637,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, καθώς οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους αντισταθμίστηκαν από το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης καθώς και το κόστος εμπορευμάτων, που προκύπτει από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,7% και διαμορφώθηκε σε €304,1 εκατ. Στην Ελλάδα, η κερδοφορία παρέμεινε αμετάβλητη, αποφέροντας ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ύψους 38,8%.Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,4%, αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση λόγω ανταγωνισμού στην κινητή τηλεφωνία και κατά 81,0% στην Αλβανία όπου οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τη μεταβολή στον όγκο της διεθνούς εισερχόμενης κίνησης.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένη κατά 14,7%, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €38,2 εκατ. στο Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 4,1% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €185,0 εκατ., αυξημένες κατά 12,3%, αντικατοπτρίζοντας τις επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες ανήλθαν σε €75,0 εκατ. και €43,3 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα σε €36,2 εκατ., στη Ρουμανία σε €18,1 εκατ., και στην Αλβανία σε €6,7 εκατ.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος όπως αναμενόταν παρουσίασε αρνητικές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €11,3 εκατ., κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,6 δισ. στις 31 Μαρτίου 2017, μειωμένος κατά 33,% σε σύγκριση με τις 31 Μαρτίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τους επόμενους 12 μήνες, ο ΟΤΕ σκοπεύει να προβεί σε σημαντικές αποπληρωμές και για το λόγο αυτό προτίθεται να διατηρήσει σημαντικά αποθέματα μετρητών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 392,0 378,9 +3,5%
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 273,5 276,9 -1,2%
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 143,4 137,1 +4,6%
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 107,8 113,0 -4,6%
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 15,7 20,5 -23,4%
Λοιπά 121,2 105,7 +14,7%
Ενδοομιλικές απαλοιφές

(Κινητή & Όμιλος)

(124,6) (103,6) +20,3%
ΣΥΝΟΛΟ 929,0 928,5 +0,1%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 12,2 8,7 +40,2%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 168,0 161,1 +4,3%
Περιθώριο EBITDA 42,9% 42,5% +0,4μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 86,9 91,9 -5,4%
Περιθώριο EBITDA 31,8% 33,2% -1,4μον
Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 21,4 20,5 +4,4%
Περιθώριο EBITDA 14,9% 15,0% -0,1μον
Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 15,7 18,3 -14,2%
Περιθώριο EBITDA 14,6% 16,2% -1,6μον
Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 0,8 4,2 -81,0%
Περιθώριο EBITDA 5,1% 20,5% -15,4μον
Λοιπά 11,7 13,3 -12,0%
Περιθώριο EBITDA 9,7% 12,6% -2,9μον
Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (0,4) 0,0
Όμιλος OTE 304,1 309,3 -1,7%
Περιθώριο EBITDA 32,7% 33,3% -0,6μον

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ (Μετά από απαλοιφές)

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Ελλάδα 685,4 679,2 +0,9%
Ρουμανία 229,8 233,4 -1,5%
Αλβανία 13,8 15,9 -13,2%
Όμιλος ΟΤΕ 929,0 928,5 +0,1%
 

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA      (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Ελλάδα 266,2 266,3 -0,0%
Περιθώριο EBITDA 38,8% 39,2% -0,4μον
Ρουμανία 37,1 38,8 -4,4%
Περιθώριο EBITDA 16,1% 16,6% -0,5μον
Αλβανία 0,8 4,2 -81,0%
Περιθώριο EBITDA 5,8% 26,4% -20,6μον
Όμιλος ΟΤΕ 304,1 309,3 -1,7%
Περιθώριο EBITDA 32,7% 33,3% -0,6μον

Η επικρατούσα μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που ισχύουν από την αρχές του χρόνου, επηρέασαν τις καταναλωτικές δαπάνες στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρ’ όλα αυτά, τα συνολικά έσοδα του ΟΤΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,9%, αντικατοπτρίζοντας τη σταθερή απόδοση των δραστηριοτήτων της σταθερής τηλεφωνίας, κυρίως λόγω της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA από συνδυαστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής στην Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Access Lines Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
PSTN συνδέσεις 1.629.991 2.230.403 -26,9%
ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 256.607 296.804 -13,5%
Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 762.407 166.667
Συνδέσεις γραμμών πρόσβασης (με WLR) 2.649.005 2.693.874 -1,7%
Συνδέσεις Λιανικής εξαιρουμένης της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR) 2.639.820 2.680.117 -1,5%
Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων 1.710.803 1.575.834 +8,6%
Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής 1.654.968 1.543.813 +7,2%
εκ των οποίων συνδέσεις VDSL λιανικής 252.310 167.943 +50,2%
Συνδρομητές COSMΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 504.794 458.269 +10,2%
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.102.444 2.053.343 +2,4%

Το Α’ τρίμηνο του 2017, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο- LLU) κατέγραψε μείωση χιλίων γραμμών, ενώ σε ότι αφορά στον ΟΤΕ, οι γραμμές πρόσβασης μειώθηκαν κατά 18 χιλιάδες, αντικατοπτρίζοντας την ανταγωνιστική πίεση από συγκεκριμένους παρόχους.Το A’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 19 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 55% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, σε μια αγορά που παρουσίασε τον πιο αργό τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης σε διάστημα δύο ετών. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.655 χιλιάδες πελάτες. Η διείσδυση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισε να αυξάνεται, με ρεκόρ 33 χιλιάδων νέων συνδρομητών στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 252 χιλιάδες συνδρομητές ή το 15,2% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι 13,4% στο τέλος του 2016. Η επιτυχία στην επέκταση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο έντονης πίεσης στις καταναλωτικές δαπάνες επιβεβαιώνει την πολυετή στρατηγική του Ομίλου για επενδύσεις στην τεχνολογία VDSL. Η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ επίσης βελτιώθηκε σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τον Φεβρουάριο, η Ρυθμιστική Αρχή οριστικοποίησε την κατανομή των καμπίνων για την αναβάθμιση του VDSL στον ΟΤΕ. Η εταιρεία προωθεί τις απαιτούμενες επενδύσεις για την αναβάθμιση περίπου 6 χιλιάδων καμπίνων, εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτό θα επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη VDSL, η οποία θα φτάσει στο 60% του πληθυσμού. Στη συνέχεια, ο ΟΤΕ θα ενισχύσει το δίκτυο VDSL με τεχνολογία Vectoring, που θα του δώσει τη δυνατότητα να παρέχει ταχύτητες 100Mbps.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV αυξήθηκε κατά 2 χιλιάδες και ανήλθε σε 505 χιλιάδες. Η μέτρια αυτή αύξηση αν και οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εποχιακούς παράγοντες, η πίεση στα εισοδήματα των καταναλωτών, επηρεάζει επίσης την αύξηση των συνδρομητών τηλεόρασης, με αποτέλεσμα την αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Ως αντιστάθμισμα, ο ΟΤΕ εισήγαγε με επιτυχία εναλλακτικά πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης που στοχεύουν συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.

Η εταιρεία πέτυχε ικανοποιητικές επιδόσεις στα έργα ICT, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στον τομέα δικτύων.

Μαρ. ’17 Μαρ. ’16 +/- %
Προσωπικό 8.515 8.609 -1,1%

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 392,0 378,9 +3,5%
– Έσοδα λιανικής σταθερής 224,0 220,6 +1,5%
– Έσοδα χονδρικής σταθερής 87,7 81,4 +7,7%
– Λοιπά 80,3 76,9 +4,4%
Λοιπά Λειτουργικά ‘Εσοδα/(‘Εξοδα), καθαρά 1,5 2,3 -34,8%
Προσαρμοσμένο EBITDA 168,0 161,1 +4,3%
Περιθώριο EBITDA % 42,9% 42,5% +0,4μον
Κόστος προγράμματος Εθελούσιας αποχώρησης/αντιλογισμοί (2,1) (2,6) -19,2%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (77,4) (82,5) -6,2%
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ) 88,5 76,0 +16,4%

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,5%, υποστηριζόμενα από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και την τηλεόραση. Η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής ήταν μικρή, και σύμφωνη με τις τάσεις των τελευταίων δύο τριμήνων. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις ήταν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας οπτικών ινών, της αναβαθμισμένης εμπειρίας του πελάτη και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των εμπορικών πρωτοβουλιών, που έχουν στόχο την προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση πελατών VDSL στο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης κατέγραψαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, αν και η μεγαλύτερη συνδρομητική βάση όπως και οι πρόσθετοι φόροι επηρέασαν το ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των εξόδων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, Αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €225,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, τα οποία αντικατοπτρίζουν το υψηλότερο κόστος πωληθέντων από τις δραστηριότητες στα καταστήματα. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 3,4%, κυρίως λόγω των πρόσφατων Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης.

Το Α΄ τρίμηνο του 2017, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε €168,0 εκατ. ενισχυμένο από την αύξηση των εσόδων και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε 42,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2016, συνεχίζοντας την θετική τάση των τελευταίων τριμήνων.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μαρ. ’17 Μαρ. ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 7.732.579 7.476.131 +3,4%

 

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 217,9 221,8 -1,8%
Σύνολο Εσόδων 273,5 276,9 -1,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 86,9 91,9 -5,4%
Περιθώριο EBITDA % 31,8% 33,2% -1,4μον

Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2017, η COSMOTE παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,7 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, αυξημένους κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 1,2% το Α’ τρίμηνο του 2017, συνεχίζοντας τις τάσεις βελτίωσης που σημειώθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα σε ένα περιβάλλον που παραμένει υπό πίεση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε €217,9 εκατ. στο τρίμηνο μειωμένα κατά 1,8%, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις τάσεις του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 19% στο τρίμηνο, επιβραβεύοντας τη στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί στην παροχή της κορυφαίας κάλυψης και ταχύτητας στην αγορά. Το 4G και 4G+ δίκτυό της COSMOTE καλύπτει περίπου το 95% και 84% του πληθυσμού αντίστοιχα. Περίπου το 50% της κίνησης δεδομένων της εταιρείας προέρχεται από συσκευές 4G. Η COSMOTE έχει εισάγει μια σειρά στοχευμένων προσφορών και λύσεων τιμολόγησης για την προώθηση της χρήσης δεδομένων σε πελάτες καρτοκινητής και συμβολαίου.

Το Α’ τρίμηνο 2017, ο δείκτης μεικτού AMOU της COSMOTE Ελλάδας μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε σε 274 λεπτά, αντικατοπτρίζοντας τις πιέσεις στη ζήτηση. Ο δείκτης μεικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €10,0, μειωμένος κατά 5,7% από το Α’ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της πίεσης στην αγορά καρτοκινητής.

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν κατά 1,5% στα €229,8 εκατ., αντανακλώντας μια δυνατή επίδοση στην σταθερή τηλεφωνία, κυρίως λόγω των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής και στη ζήτηση για έργα ICT.

Ο Όμιλος επενδύει στην αναβάθμιση της υποδομής των ιδίων δικτύων στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της κάλυψης 4G και FTTH, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής του στη συγκεκριμένη αγορά. Οι επενδύσεις οι οποίες αφορούν στην επέκταση της κάλυψης 4G, θα έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή πρόσβασης σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, η επέκταση της κάλυψης FTTH, η οποία ανέρχεται σήμερα σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, αυξάνει σταδιακά τους συνδρομητές. Από εμπορικής άποψης, η στόχευση σε συνδυαστικά πακέτα σταθερής, κινητής και τηλεόρασης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης, ο οποίος εκτιμάται όλο και περισσότερο από τους πελάτες, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την αύξηση εσόδων και συνδρομητών.

Συνολικά, το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία σημείωσε μικρή μείωση κατά €1,7 εκατ. και διαμορφώθηκε στα €37,1 εκατ.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μαρ. ’17 Μαρ. ’16 +/- %
Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας* 2.127.954 2.182.330 -2,5%
Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών* 1.179.831 1.195.923 -1,3%
Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.457.269 1.449.190 +0,6%
Πελάτες FMC 398.242 270.166 +47,4%

*Συμπεριλαμβανομένων FMC πελατών

Μαρ. ’17 Μαρ. ’16 +/- %
Προσωπικό 5.692 5.887 -3,3%

 

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Κύκλος Εργασιών 143,4 137,1 +4,6%
-Έσοδα λιανικής σταθερής 74,5 78,9 -5,6%
-Έσοδα χονδρικής σταθερής 29,4 24,2 +21,5%
– Λοιπά 39,5 34,0 +16,2%
Λοιπά έσοδα 7,6 4,9 +55,1%
Προσαρμοσμένο EBITDA* 21,4 20,5 +4,4%
Περιθώριο EBITDA % 14,9% 15,0% -0,1μον
(Κόστος) προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης (0,4) (0,3) +33,3%
Αποσβέσεις (28,0) (32,6) -14,1%
Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (7,0) (12,4) -43,5%

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας σημείωσαν αύξηση 4,6% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της επιτυχημένης διάθεσης συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής, εξατομικευμένων έργων ICT και υψηλότερων εσόδων χονδρικής.

Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής συνέχισαν να έχουν πτωτική τάση (-14%), τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες μειώθηκαν ελαφρώς (-1,6%), ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 3%. Σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2016, ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής αυξήθηκε κατά 47,4%, οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,6%, ενώ οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,3%.

Η αύξηση στα λοιπά έσοδα αντανακλά κυρίως την αύξηση στα έσοδα από έργα ICT για επιχειρήσεις καθώς επίσης και την αύξηση των συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής. Η ετήσια αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων το πρώτο τρίμηνο του 2017, οφείλεται κυρίως στην πώληση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, Αναδιοργάνωσης καθώς και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, αυξήθηκαν κατά 6,7% στο Α’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, λόγω των υψηλότερων εξόδων διασύνδεσης, του κόστους πωληθέντων συσκευών και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4,4% και διαμορφώθηκε σε €21,4 εκατ., ενισχυμένο από την αύξηση των εσόδων, τη μείωση του κόστους προσωπικού κατά 8%, καθώς και τους χαμηλότερους λοιπούς φόρους.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Μαρ. ’17 Μαρ. ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 5.023.389 5.653.791 -11,2%

 

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 71,0 77,1 -7,9%
Σύνολο Εσόδων 107,8 113,0 -4,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA 15,7 18,3 -14,2%
Περιθώριο EBITDA % 14,6% 16,2% -1,6μον

Στις 31 Μαρτίου του 2017, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 11,2% σε ετήσια βάση, και διαμορφώθηκε σε 5,0 εκατ. συνδρομητές, εκ των οποίων το 32,3% ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 2,5% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2016, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών με τη σταθερή.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, ο δείκτης μεικτού ΑRPU διαμορφώθηκε σε €4,7, αυξημένος κατά 0,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU μειώθηκε κατά 3,8%.

Το Α’ τρίμηνο του 2017, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, Αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων μειώθηκαν κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της εξοικονόμησης των έμμεσων δαπανών και των χαμηλότερων επενδύσεων στην αγορά.

Το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 14,2% το Α’ τρίμηνο του 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε συνεργασία με την σταθερή τηλεφωνία της Ρουμανίας, η Telekom Romania Mobile λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της, ενισχύοντας το δίκτυο 4G, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους πωλήσεων της βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα τα έμμεσα κόστη.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Μαρ. ’17 Μαρ. ’16 +/- %
Συνδρομητές κινητής 1.829.139 1.705.525 +7,2%

 

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Έσοδα υπηρεσιών 15,2 19,7 -22,8%
Σύνολο Εσόδων 15,7 20,5 -23,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA 0,8 4,2 -81,0%
Περιθώριο EBITDA % 5,1% 20,5% -15,4μον

Στο Α’ τρίμηνο του 2017, η πελατειακή βάση της Telekom Albania διαμορφώθηκε σε 1,8 εκατ. συνδρομητές αυξημένη κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Αλβανία βασίζεται παραδοσιακά στα έσοδα που προέρχονται από τις εισερχόμενες διεθνείς κλήσεις, τα οποία αποτελούν μια κερδοφόρα πηγή για την εταιρεία. Καθώς η διεθνής κίνηση τερματισμού έχει μειωθεί, εξαιτίας της αύξησης των τιμών λιανικής στις ξένες αγορές, η κερδοφορία έχει διαβρωθεί, οδηγώντας σε πτώση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 81% το Α’ τρίμηνο του 2017.

Η Telekom Albania λαμβάνει μέτρα για να τροποποιήσει το μοντέλο λειτουργίας της. Ως εκ τούτου, αύξησε με επιτυχία τα έσοδα από εξερχόμενη κίνηση κατά 9% και εισήγαγε μια σειρά αλλαγών στα τιμολογιακά πακέτα για να αντισταθμίσει εν μέρει την πτώση των διεθνών εσόδων διασύνδεσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από τη χρήση δεδομένων κατά 37,6%, η οποία τροφοδοτείται από τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές προσφορές σε smartphones και πακέτα δεδομένων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, προσαρμοσμένες καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή της καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση/συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών με την ονομασία «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα.

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα).

Καθαρός Δανεισμός (προσαρμοσμένος)

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.249,9 1.756,0 -28,8%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 812,2 433,7 +87,3%
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0,0 0,0
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.483,8) (1.329,7) +11,6%
Καθαρός Δανεισμός 578,3 860,0 -32,8%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (5,5) (6,8) -19,1%
Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 572,8 853,2 -32,9%

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογιζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομείωσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA με το σύνολο του κύκλο εργασιών.

(Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Κύκλος εργασιών 929,0 928,5 +0,1%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 12,2 8,7 +40,2%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (639,6) (631,8) +1,2%
EBITDA 301,6 305,4 -1,2%
Περιθώριο EBITDA % 32,5% 32,9% -0,4μον
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 2,5 2,9 -13,8%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,0 1,0
Προσαρμοσμένο EBITDA 304,1 309,3 -1,7%
Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA % 32,7% 33,3% -0,6μον

Προσαρμοσμένες καθαρές Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες εστιάζουν στις ταμειακές εισροές και εκροές που προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα μιας εταιρείας (οι χρεωστικοί τόκοι και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται στις εκροές). Οι προσαρμοσμένες καθαρές Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες εξαιρουμένων των καταβολών προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των καταβολών εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και προθέτοντας τους εισπραχθέντες πιστωτικούς τόκους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

(Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (δημοσιευμένες) 162,4 185,0 -12,2%
Καταβολές σχετιζόμενες με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 7,3 3,4
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 3,6 0,0
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,6 -33,3%
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Προσαρμοσμένες) 173,7 189,0 -8,1%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία & Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για την διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος.

(Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (δημοσιευμένο) –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (200,5) (178,2) +12,5%
Καταβολές για αγορά φάσματος 15,5 13,5 +14,8%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Προσαρμοσμένο) –   (Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (185,0) (164,7) +12,3%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον ΕΔΜΑ προς διευκόλυνση του αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολόγησει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού.

(Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 162,4 185,0 -12,2%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (200,5) (178,2) +12,5%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (38,1) 6,8

Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις ελεύθερες ταμειακές ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος, και προσθέτοντας τους εισπραχθέντες τόκους.

(Ευρώ εκατ.) Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (38,1) 6,8
Καταβολές σχετιζόμενες με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 7,3 3,4
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων 3,6 0,0
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,4 0,6 -33,3%
Καταβολές για αγορά φάσματος 15,5 13,5 +14,8%
Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (11,3) 24,3

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στην σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προσθέσουμε στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας την επίδραση από τα ακόλουθα: Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, χρημ/κα έξοδα για έκδοση και επαναγορά ομολόγων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Αναλυτικά ο υπολογισμός στον παρακάτω πίνακα.

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρων Α’τρίμηνο 2017 Α’τρίμηνο 2016 +/- %
Καθαρά κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας 36,4 33,9 +7,4%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 1,8 2,1 -12,3%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις 0,0 0,7
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη σε μετόχους της Εταιρείας 38,2 36,7 +4,1%

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2017 31/12/2016
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.828,8 2.852,5
Υπεραξία 506,4 507,0
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 479,1 491,3
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 457,9 490,4
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 84,8 85,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 316,2 316,5
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 103,3 99,4
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 4.776,6 4.842,8
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 94,0 95,9
Πελάτες 708,5 730,5
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 5,5 5,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 309,6 307,6
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 3,7 3,6
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.483,8 1.585,6
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.605,1 2.728,8
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.381,7 7.571,6
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο 1.387,1 1.387,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 496,3 496,2
Ίδιες μετοχές (14,3) (14,3)
Τακτικό αποθεματικό 362,2 362,2
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά (161,2) (156,5)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών (3.314,1) (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.631,8 3.595,4
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας
2.387,8 2.356,0
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 291,0 295,7
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.678,8 2.651,7
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 1.249,9 1.941,0
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 229,5 227,6
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 140,0 142,5
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 48,9 50,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 98,7 118,3
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.767,0 2.479,7
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 1.202,3 1.364,1
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 812,2 184,1
Φόρος εισοδήματος 108,3 79,2
Έσοδα επόμενης χρήσης 144,1 152,1
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης 139,0 141,9
Μερίσματα πληρωτέα 0,3 0,3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 529,7 518,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.935,9 2.440,2
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.381,7 7.571,6

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Α’τρ. 2017 Α’τρ. 2016 +/- %
Σύνολο κύκλου εργασιών 929,0 928,5 +0,1%
Λοιπά έσοδα 12,2 8,7 +40,2%
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (142,7) (120,9) +18,0%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (24,3) (21,3) +14,1%
Αποδοχές προσωπικού (157,5) (161,8) -2,7%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (2,5) (2,9) -13,8%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (33,6) (35,5) -5,4%
Κόστος εμπορευμάτων (69,3) (61,6) +12,5%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (26,6) (26,7) -0,4%
Έξοδα προώθησης (21,9) (22,2) -1,4%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (161,2) (178,9) -9,9%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (639,6) (631,8) +1,2%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις 301,6 305,4 -1,2%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (197,1) (208,2) -5,3%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 104,5 97,2 +7,5%
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (32,4) (36,1) -10,2%
Πιστωτικοί τόκοι 0,4 0,6 -33,3%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές 2,9 1,5 +93,3%
Κέρδη / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις 0,3
Σύνολο zημιών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (29,1) (33,7) -13,6%
Κέρδη προ φόρων 75,4 63,5 +18,7%
Φόρος εισοδήματος (42,9) (37,4) +14,7%
Κέρδη περιόδου 32,5 26,1 +24,5%
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της Εταιρείας 36,4 33,9 +7,4%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3,9) (7,8) -50,0%

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Α’τρ. 2017 Α’τρ. 2016 +/- %
Κύκλος εργασιών
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής 298,0 299,0 -0,3%
Έσοδα χονδρικής 171,9 149,2 +15,2%
Λοιπά έσοδα 70,8 75,0 -5,6%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 540,7 523,2 +3,3%
Κινητή τηλεφωνία:
Έσοδα υπηρεσιών 304,8 313,4 -2,7%
Έσοδα πώλησης συσκευών 50,1 51,1 -2,0%
Λοιπά έσοδα 3,6 4,5 -20,0%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 358,5 369,0 -2,8%
Λοιπά έσοδα 29,8 36,3 -17,9%
Σύνολο κύκλου εργασιών 929,0 928,5 +0,1%

 

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Α’ τρ. ’16 Β’ τρ. ’16 Γ’ τρ. ’16 Δ’τρ. ’16 Α’τρ.’17
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 63,5 63,0 97,4 28,5 75,4
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις 208,2 205,9 201,1 266,2 197,1
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας     αποχώρησης 2,9 4,8 35,8 6,1 2,5
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 3,1 2,8 2,8 3,4 2,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 0,8 0,7 0,8 (0,5) 0,7
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 21,3 22,5 24,9 21,2 24,3
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (1,5) 1,8 (0,4) 4,4 (2,9)
Πιστωτικοί τόκοι (0,6) (0,7) (0,5) (0,4) (0,4)
(Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις (0,3) (0,3) (18,6) 0,9
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36,1 35,4 41,3 36,6 32,4
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: (89,7) (36,2) (72,1) 110,9 (114,1)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (7,4) (5,8) (0,2) 14,6 1,7
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (40,3) (87,9) (23,2) (12,9) (12,2)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) (42,0) 57,5 (48,7) 109,2 (103,6)
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης (3,4) (5,3) (35,2) (10,0) (7,3)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού   νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων (3,9) (3,5) (3,7) (4,1) (3,1)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (30,3) (24,8) (58,5) (21,3) (33,6)
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες (21,2) (13,1) (41,4) (28,5) (11,3)
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 185,0 253,0 173,7 413,4 162,4
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 0,5 1,7 0,2
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,7 1,7 1,7 2,2 1,0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (178,2) (138,1) (183,7) (153,0) (200,5)
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων (0,5) (0,4) (0,1) 0,2 (0,1)
Πληρωμές σχετιζόμενες με πώληση θυγατρικών / συμμετοχών (4,9)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (176,4) (136,1) (186,0) (148,5) (199,0)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (0,2) 0,2
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 389,0
Εξοφλήσεις δανείων (411,9) (42,6) (64,8)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας (0,3) (48,6)
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (412,4) 340,4 (42,4) (64,8)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων 8,6 (295,5) 328,1 222,5 (101,4)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.322,5 1.329,7 1.035,4 1.364,9 1.585,6
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (1,4) 1,2 1,4 (1,8) (0,4)
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.329,7 1.035,4 1.364,9 1.585,6 1.483,8

SHARE

Περισσότερα

MORE THE ONES WHO DO